POLITYKA PRYWATNOŚCI ŁKKS

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Łódzki Klub Karate Shotokan z siedzibą w Łodzi:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Łódzki Klub Karate Shotokan: ul. Tatrzańska 91/70, 93-279, NIP 7251110770, REGON 470833753, e-mail: bugajaka@wp.pl, tel.+48609139842; zwany dalej Administratorem.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań statutowych Łódzkiego Klubu Karate Shotokan i mogą być udostępnione innym odbiorcom jedynie w zakresie związanym z wykonywaniem działań statutowych Łódzkiego Klubu Karate Shotokan zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Pani/Pana dane osobowe i wizerunkowe (dotyczy zdjęć z widocznym, możliwym do identyfikacji wyglądu twarzy) będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2., lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
4. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do których sprawowana jest prawna opieka. 5. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Łódzki Klub Karate Shotokan w Łodzi Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z poważaniem,
Arkadiusz Bugajak Prezes ŁKKShotokan

Strona główna